10-Jan-03 N601RX Agusta 109K2 Salt Lake City, US-Utah